Obchodní podmínky

Úterý 03. červenec 2012

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.caninasol.cz (dále jen „Internetový obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu jímž je SolBus s.r.o. (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).
 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Pro objednání zboží Kupující „vloží“ vybrané zboží do elektronického nákupního košíku a řádně vyplní objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“). Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na stránce s přehledem připravené Objednávky. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

2.4. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí emailem označeným jako „Potvrzení objednávky“ zaslaným na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením obdržení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu.
 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Všechny ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou včetně DPH.
3.2. Ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění Objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v Internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Po objednání zboží však změna ceny v Internetovém obchodě již nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v Objednávce. Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů souvisejících s balením a dodáním zboží.
3.3. Cenu zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí zboží
  • bezhotovostní platbou předem na bankovní účet Prodávajícího č. 174706855/0300 vedený u CSOB. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvádět variabilní symbol platby, který obdržel v emailu „Potvrzení objednávky“. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání příslušné částky na jeho bankovní účet.

3.4. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu společně se zbožím. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu dodatečně daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Internetového obchodu.

4.2. Objednané zboží je Prodávajícím expedováno Kupujícímu zpravidla následující pracovní den po potvrzení Objednávky, není-li na webových stránkách Internetového obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od potvrzení Objednávky Prodávajícím, zavazuje se Prodávající Kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

4.3. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od potvrzení Objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě Objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.
 

5. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující coby spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou níže v Obchodních podmínkách či na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou tamtéž.
5.2. Zároveň s odstoupením od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zpět zaslané zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou níže v Obchodních podmínkách. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu zboží Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy Prodávajícímu dle čl. 5.1. Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. REKLAMACE

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či Obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

8.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních Obchodních podmínek. Neplatné a/nebo neúčinné Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: SolBus s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9

telefon: +420 777 259 986
email: info@caninasol.cz
8.5. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.07.2012, 11:00 hodin.
Předchozí Obchodní podmínky jsou archivovány Prodávajícím.

Ke stažení
Obchodní podmínky CaninaSol Obchodní podmínky CaninaSol otevřít | stáhnout
Další články a novinky, které by Vás mohly zajímat zobrazit všechny články

Žhavá novinka Capturine

Naše nabídka šamponu je rozšířena o firmu CAPTURINE. Soustředili jsme se na 4 typy šamponů. Jedná  se o : Capturine Black Coat                                rozjasňuje a osvěžuje přiro...

18. březen 2014

ampn Yorkshire Terrier
ampn Silky Smooth
ampn Herbal Texture
ampn White Texture volume
ampn Super hydration
ampn Texture collagen
ampn White Texture volume
ampn Texture CollagenKontaktní informace:

SolBus s.r.o.
Podnikatelská 539,
190 11 Praha 9

Fax : +420 267 193 301
Mobil: +420 608 207 783
Email: info@caninasol.cz