Reklamační řád

Úterý 03. červenec 2012

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného zákazníkem (dále jen „Kupující“) v internetovém obchodě www.caninasol.cz (dále jen „Internetový obchod“) provozovaném SolBus s.r.o. (dále jen „Prodávající“). Na právní vztahy zde výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních právních předpisů v mezích jejich působnosti.

I. NÁROK NA REKLAMACI

1.1. Kupující má právo reklamovat zboží, které vykazuje vady, vztahuje se
na něj záruka (viz níže) a bylo zakoupeno prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „zboží“).

1.2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách.

1.3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené přepravcem (tyto je nutné reklamovat u přepravce při převzetí zboží).

II. ZÁRUKA

2.1. Na zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv) a běží od převzetí zboží Kupujícím. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu. 

2.2. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Záruka se dále nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním,
b) nesprávným použitím zboží,
c) nesprávným skladováním zboží.


III.   POSTUP PŘI REKLAMACI

3.1. Kupující v případě reklamace neprodleně kontaktuje Prodávajícího na emailovou adresu info@caninasol.cz a do emailu vepíše reklamační sdělení následujícího obsahu (dále jen „Reklamační sdělení“):

Předmět: Reklamace a č. faktury
Obsah: Jméno a příjmení, popř. firma Kupujícího, kontaktní údaje (adresa, emailové spojení, příp. též telefonické spojení), důvod reklamace a uplatňovaný nárok (viz čl. 4.3. Reklamačního řádu), případně bankovního spojení, pokud Kupující žádá vrácení peněz či poskytnutí slevy v souladu s čl. 4.3. Reklamačního řádu.

3.2. Reklamované zboží, na něž se vztahuje záruka (viz výše), Kupující zašle na vlastní náklady společně s Reklamačním sdělením a dokladem o nabytí reklamovaného zboží, příp. jiným důkazem o nákupu zboží u Prodávajícího, jako doporučenou zásilku (nikoliv na dobírku) na adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách a zásilku označí slovem „REKLAMACE“. Reklamované zboží zaslané Kupujícím na náklady Prodávajícího (dobírka) nebude přijato. K reklamaci nebude přijato též zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti apod.! Takové zboží bude Prodávajícím Kupujícímu vráceno na náklady Kupujícího.

IV. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 30 dnů od obdržení Reklamačního sdělení a zboží Prodávajícím. V této lhůtě může Prodávající reklamaci uznat či odmítnout, o čemž Kupujícího vyrozumí emailem zaslaným na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Reklamačním sdělení.

4.2. V případě, že reklamace bude Prodávajícím odmítnuta, reklamované zboží bude společně s odůvodněním odmítnutí reklamace Prodávajícím zasláno na náklady Prodávajícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou v Reklamačním sdělení.

4.3. V případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána, Prodávající dle požadavku Kupujícího uvedeného v Reklamačním sdělení:

a) v případě, že reklamovaná vada zboží je vadou odstranitelnou
i. zboží opraví, nebo,
ii. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zboží vymění, případně, týká-li se vada jen součásti zboží, provede výměnu této součásti, nebo
iii. v případě, že postup dle bodu i. či ii. tohoto článku není možný, Prodávající dle požadavku Kupujícího poskytne Kupujícími přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo vrátí Kupujícímu cenu zboží zpět.

b) v případě, že reklamovaná vada zboží je vadou neodstranitelnou
i. zboží vymění, nebo
ii. poskytne přiměřenou slevu z ceny zboží či vrátí Kupujícímu cenu zboží zpět dle povahy neodstranitelné vady.

V případě postupu dle písm. a) bodu iii. tohoto článku či písm. b) bodu ii. tohoto článku bude příslušná částka převedena na účet Kupujícího uvedený v Reklamačním sdělení. V ostatních případech bude opravené či vyměněné zboží Prodávajícím zasláno na náklady Prodávajícího Kupujícímu na adresu uvedenou v Reklamačním sdělení.

V. NÁKLADY NA DOPRAVU

Náklady na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu hradí Kupující, náklady na dopravu opraveného či vyměněného zboží zpět ke Kupujícímu hradí Prodávající.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.08.2012 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

Ke stažení
Reklamační řád CaninaSol Reklamační řád CaninaSol otevřít | stáhnout
Další články a novinky, které by Vás mohly zajímat zobrazit všechny články

Žhavá novinka Capturine

Naše nabídka šamponu je rozšířena o firmu CAPTURINE. Soustředili jsme se na 4 typy šamponů. Jedná  se o : Capturine Black Coat                                rozjasňuje a osvěžuje přiro...

18. březen 2014

ampn Yorkshire Terrier
ampn Silky Smooth
ampn Herbal Texture
ampn White Texture volume
ampn Super hydration
ampn Texture collagen
ampn White Texture volume
ampn Texture CollagenKontaktní informace:

SolBus s.r.o.
Podnikatelská 539,
190 11 Praha 9

Fax : +420 267 193 301
Mobil: +420 608 207 783
Email: info@caninasol.cz